SRS 23 - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje 

Skrij povezave

Izkaz gibanja kapitala je temeljni računovodski izkaz. Organizacija ga sestavi tako, da prikaže spremembe vseh sestavin kapitala v bilanci stanja. Ima obliko sestavljene razpredelnice vseh sestavin kapitala.

Oblika izkaza gibanja kapitala je predpisana. Gibanje kapitala pa lahko družba prikaže kot

  • spremembe vseh sestavin kapitala, zajetih v bilanci stanja ali v skupinah ali posamično (osnovno razčlenjevanje), ali
  • spremembe tistih sestavin kapitala, ki predstavljajo oblikovanje celotnih pripoznanih dobičkov ali izgub v obdobju, pri čemer spremembe drugih sestavin pojasni v pojasnilih k računovodskim izkazom (prilagojeno razčlenjevanje).

Pri sestavljanju izkaza gibanja kapitala organizacija izhaja iz končnih stanj kapitalskih postavk primerjalnega leta. Podatke o spremembah kapitala kot dogodke prikaže za vsako postavko kapitala.

Morebitne spremembe za nazaj zaradi popravka napak v tabeli gibanja kapitala

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar