PSR 1 - Knjigovodske listine 

Skrij povezave

Knjigovodske listine so papirni ali elektronski zapisi o poslovnih dogodkih, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke. Uporabljajo se za zapisovanje poslovnih dogodkov in prenašanje knjigovodskih podatkov. Poslovne dogodke morajo izkazovati verodostojno in pošteno.

Obravnava materializiranih (papirnih) in nematerializiranih (elektronskih) zapisov je praviloma poenotena in izenačena. Elektronska knjigovodska listina izpričuje nastanek poslovnih dogodkov ter je izdana in prejeta v katerikoli elektronski obliki zapisa. Pri elektronski knjigovodski listini je treba zagotavljati pristnost izvora in celovitost vsebine.

Opredelitev pojmov

Knjigovodska listina je v določeni obliki sestavljen zapis o poslovnem dogodku, ki je podlaga za vnašanje knjigovodskih podatkov v računovodske razvide in kontroliranje

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar