PSR 2 - Poslovne knjige (računovodski razvidi) 

Skrij povezave

Poslovne knjige so vsebinsko povezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke s knjiženimi poslovnimi dogodki. V njih se na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin zapisujejo spremembe vrednosti sredstev in spremembe obveznosti do njihovih virov ter prihodki in odhodki. So posledica ustaljenega knjigovodskega urejanja in obdelovanja podatkov.

Pri računalniško vodenih poslovnih knjigah je treba zagotoviti sledljivost vnosa sprememb prvotnega vpisa in popravka. Brisanje izvedenih knjiženj brez ustrezne revizijske sledi ni dovoljeno.

Opredelitev pojmov

Glavna knjiga vsebuje konte postavk sredstev, obveznosti do njihovih virov, prihodkov in odhodkov ter zunajbilančnega razvida. Za nekatere postavke se vodijo temeljni konti in konti popravkov, če tako določajo SRS.

Pomožne poslovne knjige so analitične evidence in druge pomožne

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar