PSR 4 - Vrste poslovnega izida in denarnega izida 

Skrij povezave

Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki obračunskega obdobja. Pri pridobitnih organizacijah je pozitivni presežek dobiček in negativni izguba, pri nepridobitnih pa se razlika imenuje presežek oziroma primanjkljaj prihodkov nad odhodki. Obstajajo temeljne in druge vrste poslovnega izida. Temeljne predstavljajo poslovni izid iz poslovanja in iz rednega delovanja ter celotni poslovni izid in čisti poslovni izid. Druge vrste so predvsem prispevek za kritje, kosmati poslovni izid iz poslovanja, kosmati poslovni izid iz prodaje, zmanjšan za prilagojene davke, in celotni poslovni izid, zmanjšan za obresti. Posebna vrsta v delniških družbah je popravljeni čisti poslovni izid za navadne delnice. Delniška družba ga izračuna tako, da od celotnega čistega poslovnega izida odšteje del, ki pripada prednostnim delnicam, tako ugotovljeni znesek pa še popravi za učinek (po davkih) morebitnih dividend za

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar