PSR 10 - Konsolidiranje 

Skrij povezave

SRS ne urejajo računovodskih pravil konsolidiranja. Organizacije, ki so zakonsko zavezane k sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov, te pripravijo po MSRP. Če pa se je organizacija odločila, da bo konsolidirane računovodske izkaze sestavila prostovoljno za notranje potrebe, jih lahko pripravi z uporabo PSR 10 in okvira SRS 2016, in sicer upošteva točke 6 – Poslovne kombinacije (združitve), 8 – Skupni dogovori in 9 – Skupina organizacij.

Konsolidirane računovodske izkaze sestavi obvladujoča organizacija za skupino organizacij po metodi popolnega konsolidiranja. To stori tako, da svoje računovodske izkaze in izkaze odvisnih organizacij združi po posameznih postavkah, tako da sešteva sorodne postavke sredstev, dolgov, kapitala, prihodkov in odhodkov. Kadar ima obvladujoča organizacija (ali od nje odvisna organizacija) naložbo v pridruženo organizacijo, se ta v konsolidiranih računovodskih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar