Ljubljana, 5. september 2019

A.1 Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb

V poglavje je bilo dodano novo splošno pravilo o preprečevanju zlorab. Gre za pravilo, ki zavezancu lahko odvzame davčno ugodnost, ki je povezana z obdavčitvijo z DDPO (na primer olajšava ali odbitek), če zavezanec želi pridobiti to ugodnost na nepristen način. S tem je mišljena uporaba nepristne sheme ali nizov nepristnih shem, katerih glavni namen je pridobiti ugodnost oziroma upravičenje, ki ni skladno s cilji in nameni ZDDPO-2. Če se bo ugotovilo, da je bila uporabljena takšna nepristna shema ali niz nepristnih shem, bo zavezancu odvzeta ugodnost oziroma upravičenje po ZDDPO-2. Shema ali niz shem se šteje za nepristno, če ni bil(a) uveden(a) iz tehtnih (pomembnih) komercialnih razlogov, ki odražajo gospodarsko realnost.

A.2 Zavezanci za DDPO

V poglavje A.2 je bilo vključeno podpoglavje o novih pravilih za nadzorovane tuje družbe in o ugotavljanju davčne osnove v teh primerih. Vpeljana je opredelitev nadzorovane tuje družbe z opredelitvijo kritične povezanosti in velikosti obdavčitve v državi rezidentstva ter obravnava dohodka nadzorovane tuje družbe. Določeni pa so še izračun (nerazdeljenega) dohodka, ki se vključi v davčno osnovo zavezanca, pravila za njegovo vključevanje in pravila za preprečevanje oziroma odpravljanje morebitne dvojne obdavčitve. Za nadzorovano tujo družbo gre, če sta hkrati izpolnjena dva opredelilna elementa. Prvi temelji na zadostni udeležbi v dobičku, drugi pa na primerjavi dejanske obdavčitve dobička v tujini s tisto, ki bi bila v Sloveniji. Do pripisa nerazdeljenega dohodka pa ne pride, če iz dejstev in okoliščin izhaja, da nadzorovana tuja družba opravlja gospodarsko dejavnost, za katero ima na voljo osebje, opremo, sredstva in prostore. S tem lahko namreč dokazuje opravljanje gospodarske dejavnosti v tej državi.

A.4 Splošno o davčni osnovi in davčnem obdobju

V poglavju A.4 je dodan sklic na poglavje A.2, v katero so vključena nova pravila o nadzorovanih tujih družbah in o ugotavljanju davčne osnove v teh primerih.

B.1 Splošno o dohodnini in prispevkih ter odmeri dohodnine

V poglavju B.1 je dodana s spremembo ZDoh-2 uzakonjena oprostitev plačila z dohodnino pri prejemkih v povezavi z opravljanjem dela članov volilnega odbora po predpisih o volitvah in referendumu ter pojasnilo v povezavi s to oprostitvijo. Pod določenimi pogoji oprostitev vključuje nadomestilo in povračilo stroškov. Zaradi te spremembe je bilo popravljeno tudi poglavje B.15, saj so bila posledično črtana povračila stroškov kot oproščen dohodek pri drugih dohodkih po ZDoh-2 (črtana je bila določba 107/2 ZDoh-2). S tem je povezana tudi sprememba poglavja B.9, v katero je vključena razmejitev med obdavčenimi dohodki članov volilnih komisij in dohodki članov volilnih odborov, ki so oproščeni dohodnine.

B.4 Dohodki iz delovnega razmerja

V tem poglavju je v podnaslovih Plača in Prispevki popravljen del, ki se nanaša na minimalno plačo. V znesek se ne vštevajo dodatki za nočno delo, za delo v nedeljo in za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu (v letu 2019). Poleg že izvzetih dodatkov se z letom 2020 iz minimalne plače izvzamejo vsi preostali dodatki, torej še dodatek za delovno dobo in drugi dodatki (za izmensko delo, za popoldansko delo in podobni), ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost. Od 1. januarja 2021 pa velja tudi posebna metodologija za izračun minimalne plače, kot jo določa 3. člen ZMinP-B. V podnaslovu Regres za letni dopust pa so vnesene spremembe pri obdavčitvi regresa. Od izplačanega zneska regresa za letni dopust delodajalec ne obračuna akontacije dohodnine in prispevkov, če znesek ne preseže 100 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji (44. člen ZDoh-2 in 144. člen ZPIZ-2). Če je regres izplačan v večjem znesku, delodajalec razliko nad zneskom 100 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji všteje v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za prispevke.

B.9 Drugi dohodki iz zaposlitve

V poglavje B.9 je dodana sprememba oziroma pojasnilo o razmejitvi med obdavčenimi dohodki članov volilnih komisij in dohodki članov volilnih odborov, ki so oproščeni dohodnine. Dohodki članov volilnih komisij se obravnavajo kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja in so vključeni v tem poglavju B.9. Dohodki članov volilnih odborov pa so pod določenimi pogoji oproščeni plačila dohodnine (31/-/6 ZDoh-2), njihova obravnava pa je zato pojasnjena v poglavju B.1.

B.15 Drugi dohodki

V tem poglavju je v podnaslovu Povračila stroškov volilnim odborom popravljen del, ki se nanaša na obdavčitev dohodkov članov volilnih odborov. Ta povračila se ne obravnavajo več kot drugi dohodki, zato se ne izvzemajo več iz davčne osnove po 107. členu ZDoh-2. Dohodki članov volilnih odborov so zdaj pod določenimi pogoji izplačila oproščeni akontacije dohodnine po 31. členu ZDoh-2. Če člani volilnega odbora prejmejo dohodke, ki niso oproščeni dohodnine po omenjenem členu, se ti dohodki štejejo kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja.

B.19 Najem nepremičnin in premičnin

V poglavju B.19 je bil spremenjen znesek oproščenega dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na državni ali lokalni ravni, izvedenih skladno z zakonom. Ta znesek je zdaj 84 EUR.

1. izdaja
Komentar